gmitohtml/go.sum

7 lines
599 B
Plaintext

code.rocketnine.space/tslocum/ez v0.0.0-20210506054357-569018bd037a h1:Ug5hgK5sM7bdK1gEl/pNLYTtBpFUxCvSCGYkEbUqdmw=
code.rocketnine.space/tslocum/ez v0.0.0-20210506054357-569018bd037a/go.mod h1:SQrM+bQ4eZdyAVTxuF2BNnyAnojHP6Kcmm2vMszoFWw=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 h1:D8xgwECY7CYvx+Y2n4sBz93Jn9JRvxdiyyo8CTfuKaY=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0/go.mod h1:RDklbk79AGWmwhnvt/jBztapEOGDOx6ZbXqjP6csGnQ=