Rename variable 'entity' to 'e'

This commit is contained in:
Trevor Slocum 2022-06-10 17:44:51 -07:00
parent 249d547332
commit 09892c0524
6 changed files with 100 additions and 77 deletions

View File

@ -57,22 +57,22 @@ func componentIDByName(name string) componentID {
}
// AddComponent adds a Component to an Entity.
func (entity Entity) AddComponent(component interface{}) {
func (e Entity) AddComponent(component interface{}) {
w.componentMutex.Lock()
defer w.componentMutex.Unlock()
id := componentIDByValue(component)
w.components[entity][id] = component
w.components[e][id] = component
w.entityMutex.Lock()
defer w.entityMutex.Unlock()
w.modifiedEntities = append(w.modifiedEntities, entity)
w.modifiedEntities = append(w.modifiedEntities, e)
}
// With accepts any function which takes one or more components as arguments.
// This function will block until the provided function returns.
func (entity Entity) With(f interface{}) {
components := w.components[entity]
func (e Entity) With(f interface{}) {
components := w.components[e]
if components == nil {
return
}
@ -95,8 +95,8 @@ func (entity Entity) With(f interface{}) {
}
// getComponent gets a Component of an Entity.
func (entity Entity) getComponent(componentID componentID) interface{} {
components := w.components[entity]
func (e Entity) getComponent(componentID componentID) interface{} {
components := w.components[e]
if components == nil {
return nil
}

View File

@ -33,20 +33,20 @@ func NewEntity() Entity {
// Remove removes the provided Entity's components, causing it to no
// longer be handled by any system. Because Gohan reuses removed EntityIDs,
// applications must also remove any internal references to the removed Entity.
func (entity Entity) Remove() bool {
func (e Entity) Remove() bool {
w.entityMutex.Lock()
defer w.entityMutex.Unlock()
for i, e := range w.allEntities {
if e == entity {
for i, ent := range w.allEntities {
if ent == e {
w.allEntities = _removeAt(w.allEntities, i)
// Remove components.
for i := range w.components[entity] {
w.components[entity][i] = nil
for i := range w.components[e] {
w.components[e][i] = nil
}
w.removedEntities = append(w.removedEntities, entity)
w.removedEntities = append(w.removedEntities, e)
return true
}
}

17
go.mod
View File

@ -2,14 +2,15 @@ module code.rocketnine.space/tslocum/gohan
go 1.17
require github.com/hajimehoshi/ebiten/v2 v2.2.4
require github.com/hajimehoshi/ebiten/v2 v2.3.3
require (
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw v0.0.0-20210727001814-0db043d8d5be // indirect
github.com/jezek/xgb v0.0.0-20210312150743-0e0f116e1240 // indirect
golang.org/x/exp v0.0.0-20190731235908-ec7cb31e5a56 // indirect
golang.org/x/image v0.0.0-20210628002857-a66eb6448b8d // indirect
golang.org/x/mobile v0.0.0-20210902104108-5d9a33257ab5 // indirect
golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20210917161153-d61c044b1678 // indirect
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw v0.0.0-20220516021902-eb3e265c7661 // indirect
github.com/gofrs/flock v0.8.1 // indirect
github.com/jezek/xgb v1.0.1 // indirect
golang.org/x/exp/shiny v0.0.0-20220609121020-a51bd0440498 // indirect
golang.org/x/image v0.0.0-20220601225756-64ec528b34cd // indirect
golang.org/x/mobile v0.0.0-20220518205345-8578da9835fd // indirect
golang.org/x/sync v0.0.0-20220601150217-0de741cfad7f // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20220610221304-9f5ed59c137d // indirect
)

70
go.sum
View File

@ -1,66 +1,86 @@
github.com/BurntSushi/xgb v0.0.0-20160522181843-27f122750802/go.mod h1:IVnqGOEym/WlBOVXweHU+Q+/VP0lqqI8lqeDx9IjBqo=
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw v0.0.0-20210727001814-0db043d8d5be h1:vEIVIuBApEBQTEJt19GfhoU+zFSV+sNTa9E9FdnRYfk=
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw v0.0.0-20210727001814-0db043d8d5be/go.mod h1:tQ2UAYgL5IevRw8kRxooKSPJfGvJ9fJQFa0TUsXzTg8=
github.com/hajimehoshi/bitmapfont/v2 v2.1.3/go.mod h1:2BnYrkTQGThpr/CY6LorYtt/zEPNzvE/ND69CRTaHMs=
github.com/hajimehoshi/ebiten/v2 v2.2.4 h1:/+qrmbv+W6scgVWwQJ7IyiI2z4y8QM2n0JDHStNC+Ns=
github.com/hajimehoshi/ebiten/v2 v2.2.4/go.mod h1:olKl/qqhMBBAm2oI7Zy292nCtE+nitlmYKNF3UpbFn0=
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw v0.0.0-20220320163800-277f93cfa958/go.mod h1:tQ2UAYgL5IevRw8kRxooKSPJfGvJ9fJQFa0TUsXzTg8=
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw v0.0.0-20220516021902-eb3e265c7661 h1:1bpooddSK2996NWM/1TW59cchQOm9MkoV9DkhSJH1BI=
github.com/go-gl/glfw/v3.3/glfw v0.0.0-20220516021902-eb3e265c7661/go.mod h1:tQ2UAYgL5IevRw8kRxooKSPJfGvJ9fJQFa0TUsXzTg8=
github.com/gofrs/flock v0.8.1 h1:+gYjHKf32LDeiEEFhQaotPbLuUXjY5ZqxKgXy7n59aw=
github.com/gofrs/flock v0.8.1/go.mod h1:F1TvTiK9OcQqauNUHlbJvyl9Qa1QvF/gOUDKA14jxHU=
github.com/hajimehoshi/bitmapfont/v2 v2.2.0/go.mod h1:Llj2wTYXMuCTJEw2ATNIO6HbFPOoBYPs08qLdFAxOsQ=
github.com/hajimehoshi/ebiten/v2 v2.3.3 h1:v72UzprVvWGE+HGcypkLI9Ikd237fqzpio5idPk9KNI=
github.com/hajimehoshi/ebiten/v2 v2.3.3/go.mod h1:vxwpo0q0oSi1cIll0Q3Ui33TVZgeHuFVYzIRk7FwuVk=
github.com/hajimehoshi/file2byteslice v0.0.0-20210813153925-5340248a8f41/go.mod h1:CqqAHp7Dk/AqQiwuhV1yT2334qbA/tFWQW0MD2dGqUE=
github.com/hajimehoshi/go-mp3 v0.3.2/go.mod h1:qMJj/CSDxx6CGHiZeCgbiq2DSUkbK0UbtXShQcnfyMM=
github.com/hajimehoshi/go-mp3 v0.3.3/go.mod h1:qMJj/CSDxx6CGHiZeCgbiq2DSUkbK0UbtXShQcnfyMM=
github.com/hajimehoshi/oto v0.6.1/go.mod h1:0QXGEkbuJRohbJaxr7ZQSxnju7hEhseiPx2hrh6raOI=
github.com/hajimehoshi/oto/v2 v2.1.0-alpha.2/go.mod h1:rUKQmwMkqmRxe+IAof9+tuYA2ofm8cAWXFmSfzDN8vQ=
github.com/hajimehoshi/oto/v2 v2.1.0/go.mod h1:9i0oYbpJ8BhVGkXDKdXKfFthX1JUNfXjeTp944W8TGM=
github.com/jakecoffman/cp v1.1.0/go.mod h1:JjY/Fp6d8E1CHnu74gWNnU0+b9VzEdUVPoJxg2PsTQg=
github.com/jezek/xgb v0.0.0-20210312150743-0e0f116e1240 h1:dy+DS31tGEGCsZzB45HmJJNHjur8GDgtRNX9U7HnSX4=
github.com/jezek/xgb v0.0.0-20210312150743-0e0f116e1240/go.mod h1:3P4UH/k22rXyHIJD2w4h2XMqPX4Of/eySEZq9L6wqc4=
github.com/jezek/xgb v1.0.0/go.mod h1:nrhwO0FX/enq75I7Y7G8iN1ubpSGZEiA3v9e9GyRFlk=
github.com/jezek/xgb v1.0.1 h1:YUGhxps0aR7J2Xplbs23OHnV1mWaxFVcOl9b+1RQkt8=
github.com/jezek/xgb v1.0.1/go.mod h1:nrhwO0FX/enq75I7Y7G8iN1ubpSGZEiA3v9e9GyRFlk=
github.com/jfreymuth/oggvorbis v1.0.3/go.mod h1:1U4pqWmghcoVsCJJ4fRBKv9peUJMBHixthRlBeD6uII=
github.com/jfreymuth/vorbis v1.0.2/go.mod h1:DoftRo4AznKnShRl1GxiTFCseHr4zR9BN3TWXyuzrqQ=
github.com/pkg/browser v0.0.0-20180916011732-0a3d74bf9ce4/go.mod h1:4OwLy04Bl9Ef3GJJCoec+30X3LQs/0/m4HFRt/2LUSA=
github.com/yuin/goldmark v1.3.5/go.mod h1:mwnBkeHKe2W/ZEtQ+71ViKU8L12m81fl3OWwC1Zlc8k=
github.com/kr/pretty v0.2.1 h1:Fmg33tUaq4/8ym9TJN1x7sLJnHVwhP33CNkpYV/7rwI=
github.com/kr/pretty v0.2.1/go.mod h1:ipq/a2n7PKx3OHsz4KJII5eveXtPO4qwEXGdVfWzfnI=
github.com/kr/pty v1.1.1/go.mod h1:pFQYn66WHrOpPYNljwOMqo10TkYh1fy3cYio2l3bCsQ=
github.com/kr/text v0.1.0 h1:45sCR5RtlFHMR4UwH9sdQ5TC8v0qDQCHnXt+kaKSTVE=
github.com/kr/text v0.1.0/go.mod h1:4Jbv+DJW3UT/LiOwJeYQe1efqtUx/iVham/4vfdArNI=
github.com/pkg/browser v0.0.0-20210911075715-681adbf594b8/go.mod h1:HKlIX3XHQyzLZPlr7++PzdhaXEj94dEiJgZDTsxEqUI=
github.com/yuin/goldmark v1.4.0/go.mod h1:mwnBkeHKe2W/ZEtQ+71ViKU8L12m81fl3OWwC1Zlc8k=
github.com/yuin/goldmark v1.4.1/go.mod h1:mwnBkeHKe2W/ZEtQ+71ViKU8L12m81fl3OWwC1Zlc8k=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190510104115-cbcb75029529/go.mod h1:yigFU9vqHzYiE8UmvKecakEJjdnWj3jj499lnFckfCI=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20191011191535-87dc89f01550/go.mod h1:yigFU9vqHzYiE8UmvKecakEJjdnWj3jj499lnFckfCI=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210921155107-089bfa567519/go.mod h1:GvvjBRRGRdwPK5ydBHafDWAxML/pGHZbMvKqRZ5+Abc=
golang.org/x/exp v0.0.0-20190306152737-a1d7652674e8/go.mod h1:CJ0aWSM057203Lf6IL+f9T1iT9GByDxfZKAQTCR3kQA=
golang.org/x/exp v0.0.0-20190731235908-ec7cb31e5a56 h1:estk1glOnSVeJ9tdEZZc5mAMDZk5lNJNyJ6DvrBkTEU=
golang.org/x/exp v0.0.0-20190731235908-ec7cb31e5a56/go.mod h1:JhuoJpWY28nO4Vef9tZUw9qufEGTyX1+7lmHxV5q5G4=
golang.org/x/exp/shiny v0.0.0-20220609121020-a51bd0440498 h1:mJjyic/dxHcz1W6IUE8zf6+RltuO8+9mS45tTtb4F6k=
golang.org/x/exp/shiny v0.0.0-20220609121020-a51bd0440498/go.mod h1:VjAR7z0ngyATZTELrBSkxOOHhhlnVUxDye4mcjx5h/8=
golang.org/x/image v0.0.0-20190227222117-0694c2d4d067/go.mod h1:kZ7UVZpmo3dzQBMxlp+ypCbDeSB+sBbTgSJuh5dn5js=
golang.org/x/image v0.0.0-20190703141733-d6a02ce849c9/go.mod h1:FeLwcggjj3mMvU+oOTbSwawSJRM1uh48EjtB4UJZlP0=
golang.org/x/image v0.0.0-20190802002840-cff245a6509b/go.mod h1:FeLwcggjj3mMvU+oOTbSwawSJRM1uh48EjtB4UJZlP0=
golang.org/x/image v0.0.0-20210628002857-a66eb6448b8d h1:RNPAfi2nHY7C2srAV8A49jpsYr0ADedCk1wq6fTMTvs=
golang.org/x/image v0.0.0-20210628002857-a66eb6448b8d/go.mod h1:023OzeP/+EPmXeapQh35lcL3II3LrY8Ic+EFFKVhULM=
golang.org/x/image v0.0.0-20211028202545-6944b10bf410/go.mod h1:023OzeP/+EPmXeapQh35lcL3II3LrY8Ic+EFFKVhULM=
golang.org/x/image v0.0.0-20220321031419-a8550c1d254a/go.mod h1:023OzeP/+EPmXeapQh35lcL3II3LrY8Ic+EFFKVhULM=
golang.org/x/image v0.0.0-20220601225756-64ec528b34cd h1:9NbNcTg//wfC5JskFW4Z3sqwVnjmJKHxLAol1bW2qgw=
golang.org/x/image v0.0.0-20220601225756-64ec528b34cd/go.mod h1:doUCurBvlfPMKfmIpRIywoHmhN3VyhnoFDbvIEWF4hY=
golang.org/x/mobile v0.0.0-20190312151609-d3739f865fa6/go.mod h1:z+o9i4GpDbdi3rU15maQ/Ox0txvL9dWGYEHz965HBQE=
golang.org/x/mobile v0.0.0-20190415191353-3e0bab5405d6/go.mod h1:E/iHnbuqvinMTCcRqshq8CkpyQDoeVncDDYHnLhea+o=
golang.org/x/mobile v0.0.0-20210902104108-5d9a33257ab5 h1:peBP2oZO/xVnGMaWMCyFEI0WENsGj71wx5K12mRELHQ=
golang.org/x/mobile v0.0.0-20210902104108-5d9a33257ab5/go.mod h1:c4YKU3ZylDmvbw+H/PSvm42vhdWbuxCzbonauEAP9B8=
golang.org/x/mobile v0.0.0-20220518205345-8578da9835fd h1:x1GptNaTtxPAlTVIAJk61fuXg0y17h09DTxyb+VNC/k=
golang.org/x/mobile v0.0.0-20220518205345-8578da9835fd/go.mod h1:pe2sM7Uk+2Su1y7u/6Z8KJ24D7lepUjFZbhFOrmDfuQ=
golang.org/x/mod v0.1.0/go.mod h1:0QHyrYULN0/3qlju5TqG8bIK38QM8yzMo5ekMj3DlcY=
golang.org/x/mod v0.4.2/go.mod h1:s0Qsj1ACt9ePp/hMypM3fl4fZqREWJwdYDEqhRiZZUA=
golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220106191415-9b9b3d81d5e3/go.mod h1:3p9vT2HGsQu2K1YbXdKPJLVgG5VJdoTa1poYQBtP1AY=
golang.org/x/net v0.0.0-20190311183353-d8887717615a/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
golang.org/x/net v0.0.0-20190620200207-3b0461eec859/go.mod h1:z5CRVTTTmAJ677TzLLGU+0bjPO0LkuOLi4/5GtJWs/s=
golang.org/x/net v0.0.0-20210405180319-a5a99cb37ef4/go.mod h1:p54w0d4576C0XHj96bSt6lcn1PtDYWL6XObtHCRCNQM=
golang.org/x/net v0.0.0-20210226172049-e18ecbb05110/go.mod h1:m0MpNAwzfU5UDzcl9v0D8zg8gWTRqZa9RBIspLL5mdg=
golang.org/x/net v0.0.0-20210805182204-aaa1db679c0d/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
golang.org/x/net v0.0.0-20211015210444-4f30a5c0130f/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
golang.org/x/sync v0.0.0-20190423024810-112230192c58/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c h1:5KslGYwFpkhGh+Q16bwMP3cOontH8FOep7tGV86Y7SQ=
golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
golang.org/x/sync v0.0.0-20220601150217-0de741cfad7f h1:Ax0t5p6N38Ga0dThY21weqDEyz2oklo4IvDkpigvkD8=
golang.org/x/sync v0.0.0-20220601150217-0de741cfad7f/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190312061237-fead79001313/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190429190828-d89cdac9e872/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210330210617-4fbd30eecc44/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210423082822-04245dca01da/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210510120138-977fb7262007/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210615035016-665e8c7367d1/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210616045830-e2b7044e8c71/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210809222454-d867a43fc93e/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210917161153-d61c044b1678 h1:J27LZFQBFoihqXoegpscI10HpjZ7B5WQLLKL2FZXQKw=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210917161153-d61c044b1678/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20211019181941-9d821ace8654/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220408201424-a24fb2fb8a0f/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220610221304-9f5ed59c137d h1:Zu/JngovGLVi6t2J3nmAf3AoTDwuzw85YZ3b9o4yU7s=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220610221304-9f5ed59c137d/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/text v0.3.6/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/text v0.3.7/go.mod h1:u+2+/6zg+i71rQMx5EYifcz6MCKuco9NR6JIITiCfzQ=
golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
golang.org/x/tools v0.0.0-20190312151545-0bb0c0a6e846/go.mod h1:LCzVGOaR6xXOjkQ3onu1FJEFr0SW1gC7cKk1uF8kGRs=
golang.org/x/tools v0.0.0-20191119224855-298f0cb1881e/go.mod h1:b+2E5dAYhXwXZwtnZ6UAqBI28+e2cm9otk0dWdXHAEo=
golang.org/x/tools v0.1.2/go.mod h1:o0xws9oXOQQZyjljx8fwUC0k7L1pTE6eaCbjGeHmOkk=
golang.org/x/tools v0.1.6/go.mod h1:LGqMHiF4EqQNHR1JncWGqT5BVaXmza+X+BDGol+dOxo=
golang.org/x/tools v0.1.8-0.20211022200916-316ba0b74098/go.mod h1:LGqMHiF4EqQNHR1JncWGqT5BVaXmza+X+BDGol+dOxo=
golang.org/x/tools v0.1.10/go.mod h1:Uh6Zz+xoGYZom868N8YTex3t7RhtHDBrE8Gzo9bV56E=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190717185122-a985d3407aa7/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191011141410-1b5146add898/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20201130134442-10cb98267c6c h1:Hei/4ADfdWqJk1ZMxUNpqntNwaWcugrBjAiHlqqRiVk=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20201130134442-10cb98267c6c/go.mod h1:JHkPIbrfpd72SG/EVd6muEfDQjcINNoR0C8j2r3qZ4Q=

View File

@ -20,10 +20,10 @@ import (
// Update and Draw methods. Ebiten calls only one of these methods at a time.
type System interface {
// Update is called once for each matching Entity each time the game state is updated.
Update(entity Entity) error
Update(e Entity) error
// Draw is called once for each matching Entity each time the game is drawn to the screen.
Draw(entity Entity, screen *ebiten.Image) error
Draw(e Entity, screen *ebiten.Image) error
}
// ErrUnregister is a special error value which may be used to unregister a

View File

@ -12,12 +12,12 @@ type movementSystem struct {
Velocity *velocityComponent
}
func (s *movementSystem) Update(entity Entity) error {
func (s *movementSystem) Update(e Entity) error {
s.Position.X, s.Position.Y = s.Position.X+s.Velocity.X, s.Position.Y+s.Velocity.Y
return nil
}
func (s *movementSystem) Draw(entity Entity, screen *ebiten.Image) error {
func (s *movementSystem) Draw(e Entity, screen *ebiten.Image) error {
return nil
}
@ -73,19 +73,15 @@ func BenchmarkUpdateWorldInactive(b *testing.B) {
func BenchmarkUpdateWorldActive(b *testing.B) {
newTestWorld()
entities := make([]Entity, b.N)
b.StopTimer()
b.ResetTimer()
b.ReportAllocs()
b.StartTimer()
for i := 0; i < b.N; i++ {
entities[i] = NewEntity()
if i > 0 {
if !entities[i-1].Remove() {
b.Errorf("failed to remove entity %d", entities[i-1])
}
e := NewEntity()
if !e.Remove() {
b.Errorf("failed to remove entity %d", e)
}
err := Update()
@ -95,31 +91,37 @@ func BenchmarkUpdateWorldActive(b *testing.B) {
}
}
func newTestWorld() (w *world, e Entity, positionComponentID componentID, velocityComponentID componentID) {
func newTestWorld() (w *world, firstEntity Entity, positionComponentID componentID, velocityComponentID componentID) {
Reset()
e = NewEntity()
position := &positionComponent{
componentID: positionComponentID,
X: 108,
Y: 0,
}
e.AddComponent(position)
positionComponentID = componentID(1)
velocity := &velocityComponent{
componentID: velocityComponentID,
X: -0.1,
Y: 0.2,
}
e.AddComponent(velocity)
velocityComponentID = componentID(2)
movement := &movementSystem{}
AddSystem(movement)
return w, e, positionComponentID, velocityComponentID
const testEntities = 4096
for i := 0; i < testEntities; i++ {
ent := NewEntity()
if i == 0 {
firstEntity = ent
}
position := &positionComponent{
componentID: positionComponentID,
X: 108,
Y: 0,
}
ent.AddComponent(position)
positionComponentID = componentID(1)
velocity := &velocityComponent{
componentID: velocityComponentID,
X: -0.1,
Y: 0.2,
}
ent.AddComponent(velocity)
velocityComponentID = componentID(2)
}
return w, firstEntity, positionComponentID, velocityComponentID
}
// Round values to eliminate floating point precision errors. This is only