tinyib/locale/pl/tinyib.po

906 lines
20 KiB
Plaintext

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: trevor@rocketnine.space\n"
"POT-Creation-Date: 2023-01-05 10:20-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-02 23:32+0000\n"
"Last-Translator: Grzegorz Kowalski <grzegorz.adam.kowalski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/tinyib/tinyib/pl/"
">\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.7-dev\n"
"X-Poedit-Basepath: ../..\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: imgboard.php\n"
"X-Poedit-SearchPath-1: inc/functions.php\n"
"X-Poedit-SearchPath-2: inc/html.php\n"
msgid "Click here to go back"
msgstr "Kliknij tutaj, aby powrócić"
msgid "TINYIB_HCAPTCHA_SITE and TINYIB_HCAPTCHA_SECRET must be configured."
msgstr ""
"TINYIB_HCAPTCHA_SITE i TINYIB_HCAPTCHA_SECRET muszą być skonfigurowane."
msgid "TINYIB_RECAPTCHA_SITE and TINYIB_RECAPTCHA_SECRET must be configured."
msgstr ""
"TINYIB_RECAPTCHA_SITE i TINYIB_RECAPTCHA_SECRET muszą być skonfigurowane."
msgid "TINYIB_TRIPSEED must be configured."
msgstr ""
msgid "Unknown database mode specified."
msgstr "Wskazano nieznany tryb bazodanowy."
#, php-format
msgid "Directory '%s' can not be written to. Please modify its permissions."
msgstr "Do katalogu „%s” nie można zapisywać. Zmień jego uprawnienia."
msgid "Posting is currently disabled.<br>Please try again in a few moments."
msgstr "Publikowanie jest obecnie wyłączone. <br> Spróbuj ponownie za chwilę."
msgid "Invalid parent thread ID supplied, unable to create post."
msgstr ""
"Podano nieprawidłowy identyfikator wątku nadrzędnego, nie można utworzyć "
"posta."
msgid "Replies are not allowed to locked threads."
msgstr "Odpowiedzi nie są dozwolone w zablokowanych wątkach."
msgid "Your post contains a blocked keyword."
msgstr "Twój post zawiera zablokowane słowo kluczowe."
msgid "Keyword"
msgstr "Słowo kluczowe"
#, php-format
msgid "Your IP address (%1$s) is banned until %2$s."
msgstr ""
#, php-format
msgid "Your IP address (%s) is permanently banned."
msgstr ""
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"
msgid "Embedding a URL and uploading a file at the same time is not supported."
msgstr ""
"Osadzanie adresu URL i jednoczesne przesyłanie pliku nie jest obsługiwane."
#, php-format
msgid "Invalid embed URL. Only %s URLs are supported."
msgstr "Nieprawidłowy osadzony adres URL. Obsługiwane są tylko adresy URL %s ."
#, php-format
msgid "That file is larger than %s."
msgstr "Ten plik jest większy niż %s."
msgid "Failed to download file at specified URL."
msgstr "Nie udało się pobrać pliku z podanego adresu URL."
msgid "Error while processing audio/video."
msgstr "Błąd podczas przetwarzania audio/wideo."
msgid "Could not create thumbnail."
msgstr "Nie można utworzyć miniaturki."
msgid "upload a file or embed a URL"
msgstr "prześlij plik lub umieść adres URL"
msgid "upload a file"
msgstr "prześlij plik"
msgid "embed a URL"
msgstr "osadź adres URL"
#, php-format
msgid "Please %s to start a new thread."
msgstr "Proszę %s, aby rozpocząć nowy wątek."
#, php-format
msgid "Please enter a message and/or %s."
msgstr "Wprowadź wiadomość i/lub %s."
msgid "Please enter a message."
msgstr "Wpisz wiadomość."
#, php-format
msgid "Please %s."
msgstr "Proszę %s."
#, php-format
msgid "Your %s will be shown <b>once it has been approved</b>."
msgstr "Twój %s zostanie wyświetlony <b>po zatwierdzeniu</b>."
msgid "Updating thread..."
msgstr "Aktualizuję wątek ..."
msgid "Updating index..."
msgstr "Aktualizuję indeks ..."
msgid "Created staff post"
msgstr ""
msgid "This post has been deleted"
msgstr "Ten post został usunięty"
msgid "This post requires moderation before it can be displayed"
msgstr "Ten post wymaga moderacji, zanim będzie można go wyświetlić"
msgid "Automatic refreshing is disabled."
msgstr "Automatyczne odświeżanie jest wyłączone."
msgid "Reporting is disabled."
msgstr "Raportowanie jest wyłączone."
msgid ""
"Sorry, an invalid post identifier was sent. Please go back, refresh the "
"page, and try again."
msgstr ""
"Przepraszamy, wysłano nieprawidłowy identyfikator postu. Proszę wrócić, "
"odświeżyć stronę i spróbować ponownie."
msgid "Moderators have determined that post does not break any rules."
msgstr "Moderatorzy ustalili, że post nie łamie żadnych zasad."
msgid "You have already submitted a report for that post."
msgstr "Złożyłeś już raport dotyczący tego postu."
msgid "(enter the text below)"
msgstr "(wpisz tekst poniżej)"
msgid "Please complete a CAPTCHA to submit your report"
msgstr "Wypełnij CAPTCHA, aby przesłać zgłoszenie"
msgid "Submit"
msgstr "Wyślij"
msgid "Post reported."
msgstr "Post zgłoszony."
msgid "Tick the box next to a post and click \"Delete\" to delete it."
msgstr "Zaznacz pole obok postu i kliknij \"Usuń\", aby go usunąć."
msgid ""
"Post deletion is currently disabled.<br>Please try again in a few moments."
msgstr ""
"Usuwanie postów jest obecnie wyłączone.<br>Proszę spróbować ponownie za "
"kilka chwil."
msgid "Post deleted."
msgstr "Post usunięty."
msgid "Invalid password."
msgstr "Nieprawidłowe hasło."
msgid "Rebuilt board."
msgstr "Odbudowano tablicę."
msgid "Access denied"
msgstr "Odmowa dostępu"
msgid "Account not found."
msgstr "Nie znaleziono konta."
msgid "This account may not be updated while TINYIB_ADMINPASS is set."
msgstr ""
"To konto nie może być aktualizowane, gdy TINYIB_ADMINPASS jest ustawiony."
msgid "This account may not be updated while TINYIB_MODPASS is set."
msgstr ""
"To konto nie może być aktualizowane, gdy TINYIB_MODPASS jest ustawiony."
msgid "A password is required."
msgstr "Wymagane jest podanie hasła."
msgid "Invalid role."
msgstr "Nieprawidłowa rola."
#, php-format
msgid "Added account %s"
msgstr "Dodano konto %s"
msgid "Added account"
msgstr "Dodano konto"
#, php-format
msgid "Renamed account %1$s as %2$s"
msgstr "Zmieniono nazwę konta %1$s na %2$s"
#, php-format
msgid "Changed password of account %s"
msgstr "Zmieniono hasło konta %s"
msgid "Super-administrator"
msgstr "Super-administrator"
msgid "Administrator"
msgstr ""
msgid "Moderator"
msgstr ""
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"
#, php-format
msgid "Changed role of account %s to %s"
msgstr "Zmieniono rolę konta %s na %s"
msgid "Updated account"
msgstr "Zaktualizowane konto"
msgid "permanently"
msgstr "na stałe"
#, php-format
msgid "until %s"
msgstr ""
#, php-format
msgid "Banned %s %s"
msgstr "Zbanowany %s %s"
#, php-format
msgid "Banned %s %s: %s"
msgstr "Zbanowany %s %s: %s"
#, php-format
msgid "Added ban message to %s"
msgstr ""
msgid "Banned 1 IP address"
msgstr "Zablokowano 1 adres IP"
#, php-format
msgid "Banned %d IP addresses"
msgstr "Zablokowane %d adresy IP"
#, php-format
msgid "Lifted ban on %s"
msgstr "Zniesiony ban na %s"
msgid "Sorry, that keyword has already been added."
msgstr "Przepraszamy, to słowo kluczowe zostało już dodane."
#, php-format
msgid "Updated keyword %s"
msgstr "Zaktualizowane słowo kluczowe %s"
msgid "Keyword updated."
msgstr "Zaktualizowano słowo kluczowe."
msgid "Keyword added."
msgstr "Dodano słowo kluczowe."
msgid "That keyword does not exist."
msgstr "To słowo kluczowe nie istnieje."
#, php-format
msgid "Deleted keyword %s"
msgstr "Usunięte słowo kluczowe %s"
msgid "Keyword deleted."
msgstr "Usunięto słowo kluczowe."
#, php-format
msgid "Deleted %s"
msgstr "Usunięto %s"
msgid "Deleted 1 post"
msgstr "Usunięto 1 post"
#, php-format
msgid "Deleted %d posts"
msgstr "Usunięto %d postów"
msgid "Approved"
msgstr "Zaakceptowano"
#, php-format
msgid "Post No.%d approved."
msgstr "Wpis nr %d zatwierdzony."
msgid "Sorry, there doesn't appear to be a post with that ID."
msgstr ""
"Przepraszamy, ale wygląda na to, że nie ma posta z tym identyfikatorem."
msgid "Stickied"
msgstr "Przyklejony"
msgid "Unstickied"
msgstr "Odklejony"
msgid "Form data was lost. Please go back and try again."
msgstr "Dane formularza zostały utracone. Proszę wrócić i spróbować ponownie."
msgid "Locked"
msgstr "Zablokowany"
msgid "Unlocked"
msgstr "Odblokowany"
msgid "Passwords do not match."
msgstr ""
msgid "Password updated"
msgstr "Hasło zaktualizowane"
msgid "Please enter the CAPTCHA text."
msgstr "Wpisz tekst CAPTCHA."
msgid ""
"Incorrect CAPTCHA text entered. Please try again.<br>Click the image to "
"retrieve a new CAPTCHA."
msgstr ""
"Wprowadzono nieprawidłowy tekst CAPTCHA. Proszę spróbować ponownie."
"<br>Kliknij na obrazek, aby pobrać nowy CAPTCHA."
#, php-format
msgid ""
"Please shorten your message, or post it in multiple parts. Your message is "
"%1$d characters long, and the maximum allowed is %2$d."
msgstr ""
"Skróć wiadomość lub opublikuj ją w wielu częściach. Twoja wiadomość ma %1$d "
"znaków długości, a maksymalna dozwolona jest %2$d."
msgid "Invalid key."
msgstr "Nieprawidłowy klucz."
msgid "Invalid username or password."
msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło."
#, php-format
msgid ""
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive (%s) in php.ini."
msgstr ""
"Przesłany plik przekracza wartość dyrektywy upload_max_filesize (%s) w php."
"ini."
msgid "The uploaded file was only partially uploaded."
msgstr "Przesłany plik został przesłany tylko częściowo."
msgid "No file was uploaded."
msgstr "Nie przesłano żadnego pliku."
msgid "Missing a temporary folder."
msgstr "Brak folderu tymczasowego."
msgid "Failed to write file to disk"
msgstr "Nie udało się zapisać pliku na dysku"
msgid "Unable to save the uploaded file."
msgstr "Nie można zapisać przesłanego pliku."
#, php-format
msgid ""
"Duplicate file uploaded. That file has already been posted <a href=\"%s"
"\">here</a>."
msgstr ""
"Przesłano duplikat pliku. Ten plik został już umieszczony <a href=\"%s"
"\">tutaj</a>."
msgid ""
"Unable to read the uploaded file while creating its thumbnail. A common "
"cause for this is an incorrect extension when the file is actually of a "
"different type."
msgstr ""
"Nie można odczytać przesłanego pliku podczas tworzenia jego miniaturki. "
"Częstą przyczyną jest nieprawidłowe rozszerzenie, gdy plik jest w "
"rzeczywistości innego typu."
msgid "File transfer failure. Please retry the submission."
msgstr "Błąd transferu pliku. Proszę ponowić próbę przesłania."
msgid ""
"Failed to read the MIME type and size of the uploaded file. Please retry the "
"submission."
msgstr ""
"Nie można odczytać typu MIME i rozmiaru przekazanego pliku. Ponów próbę "
"przesłania."
msgid "Could not copy uploaded file."
msgstr "Nie można skopiować przesłanego pliku."
msgid "File transfer failure. Please go back and try again."
msgstr "Niepowodzenie transferu plików. Wróć i spróbuj ponownie."
msgid "Sorry, your video appears to be corrupt."
msgstr "Przepraszamy, Twój plik wideo wygląda na uszkodzony."
#, php-format
msgid "Supported file type is %s"
msgstr "Obsługiwany typ pliku to %s"
#, php-format
msgid "Supported file types are %1$s and %2$s."
msgstr "Obsługiwane typy plików to %1$s i %2$s."
msgid "Raw HTML"
msgstr ""
msgid "Enable"
msgstr ""
msgid ""
"Text entered in the Message field will be posted as is with no formatting "
"applied."
msgstr ""
"Tekst wprowadzony w polu Wiadomość zostanie wysłany w takiej postaci, w "
"jakiej jest, bez zastosowania formatowania."
msgid "Line-breaks must be specified with \"&lt;br&gt;\"."
msgstr "Podziały wierszy muszą być określone za pomocą \"&lt;br&gt;\"."
msgid "Reply to"
msgstr "Odpowiedz na"
msgid "0 to start a new thread"
msgstr "0, aby rozpocząć nowy wątek"
msgid "CAPTCHA"
msgstr ""
#, php-format
msgid "Maximum file size allowed is %s."
msgstr "Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku to %s."
msgid "File"
msgstr "Plik"
msgid "Embed"
msgstr "Osadź"
msgid "(paste a YouTube URL)"
msgstr "(wklej adres URL YouTube)"
msgid "All posts are moderated before being shown."
msgstr "Wszystkie posty są moderowane przed wyświetleniem."
msgid "All posts with a file attached are moderated before being shown."
msgstr ""
"Wszystkie posty z załączonym plikiem są moderowane przed wyświetleniem."
#, php-format
msgid "Images greater than %s will be thumbnailed."
msgstr "Obrazy większe niż %s będą miniaturowane."
#, php-format
msgid "Currently %s unique user posts."
msgstr ""
msgid "Name"
msgstr ""
msgid "E-mail"
msgstr ""
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
msgid "Password"
msgstr "Hasło"
msgid "(for post and file deletion)"
msgstr "(do usuwania postów i plików)"
msgid "Report"
msgstr "Zgłoś"
msgid "Reply"
msgstr "Odpowiedz"
msgid "Post truncated. Click Reply to view."
msgstr "Post skrócony. Kliknij Odpowiedz, aby wyświetlić cały."
msgid "1 post omitted. Click Reply to view."
msgstr "1 post pominięty. Kliknij Odpowiedz, aby wyświetlić."
#, php-format
msgid "%d posts omitted. Click Reply to view."
msgstr "%d posty pominięte. Kliknij pozycję Odpowiedz, aby wyświetlić."
msgid "Catalog"
msgstr "Katalog"
msgid "Manage"
msgstr "Zarządzaj"
msgid "Previous"
msgstr "Poprzedni"
msgid "Next"
msgstr "Następny"
msgid "Return"
msgstr "Powrót"
msgid "Posting mode: Reply"
msgstr "Tryb publikowania: Odpowiadanie"
msgid "Style"
msgstr "Styl"
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"
msgid "Delete Post"
msgstr "Usuń Post"
msgid "Accounts"
msgstr "Konta"
msgid "Bans"
msgstr "Bany"
msgid "Keywords"
msgstr "Słowa kluczowe"
msgid "Migrate Database"
msgstr "Migruj bazę danych"
msgid "Moderate Post"
msgstr "Moderuj Post"
msgid "Moderation Log"
msgstr "Dziennik moderacji"
msgid "Rebuild All"
msgstr "Odbuduj wszystko"
msgid "Reports"
msgstr "Zgłoszenia"
msgid "Staff Post"
msgstr ""
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "Update"
msgstr "Aktualizuj"
msgid "Change Password"
msgstr ""
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj się"
msgid "Manage mode"
msgstr ""
msgid "Log In"
msgstr "Zaloguj sie"
msgid "Enter a username and password"
msgstr "Wprowadź nazwę użytkownika i hasło"
msgid "No logs."
msgstr "Brak logów."
msgid "Moderation log"
msgstr "Dziennik moderacji"
msgid "Reported posts"
msgstr "Zgłoszone posty"
#, php-format
msgid "%1$d report by %2$s"
msgstr "%1$d zgłoszone przez %2$s"
#, php-format
msgid "%1$d reports by %2$s"
msgstr ""
#, php-format
msgid "%d reports"
msgstr "%d raportów"
#, php-format
msgid "Reported by %s"
msgstr "Zgłoszone przez %s"
msgid "Moderate"
msgstr "Moderuj"
msgid "There are currently no reported posts."
msgstr "Obecnie nie ma żadnych zgłoszonych postów."
msgid "Add an account"
msgstr "Dodaj konto"
msgid "Update an account"
msgstr ""
msgid "Leave blank to maintain current password"
msgstr "Pozostaw puste, aby zachować aktualne hasło"
msgid "Username"
msgstr "Nazwa uzytkownika"
msgid "Role"
msgstr "Rola"
msgid "Choose a role"
msgstr "Wybierz rolę"
msgid "Last active"
msgstr "Ostatnio aktywny"
msgid "Never"
msgstr "Nigdy"
msgid "update"
msgstr ""
msgid "Add a ban"
msgstr ""
msgid ""
"Multiple IP addresses may be banned at once by separating each address with "
"a comma."
msgstr ""
"Wiele adresów IP może zostać zablokowanych jednocześnie, oddzielając każdy "
"adres przecinkiem."
msgid "IP Address"
msgstr "Adres IP"
msgid "Expire(sec)"
msgstr "Wygasa (s)"
msgid "never"
msgstr "nigdy"
msgid "Optional."
msgstr ""
msgid "1 hour"
msgstr "1 godzina"
msgid "1 day"
msgstr "1 dzień"
msgid "2 days"
msgstr "2 dni"
msgid "1 week"
msgstr "1 tydzień"
msgid "2 weeks"
msgstr "2 tygodnie"
msgid "1 month"
msgstr "1 miesiąc"
msgid "Append a message to the post. Optional."
msgstr ""
msgid "Set At"
msgstr ""
msgid "Expires"
msgstr "Wygasa"
msgid "Does not expire"
msgstr "Nie wygasa"
msgid "lift"
msgstr ""
msgid "Moderate a post"
msgstr "Moderuj post"
msgid "Post ID"
msgstr "ID posta"
msgid "Tip"
msgstr ""
msgid ""
"While browsing the image board, you can easily moderate a post if you are "
"logged in."
msgstr ""
msgid ""
"Tick the box next to a post and click \"Delete\" at the bottom of the page "
"with a blank password."
msgstr ""
"Zaznacz pole obok postu i kliknij \"Usuń\" na dole strony z pustym hasłem."
#, php-format
msgid "Moderate %d posts"
msgstr ""
msgid "Delete all"
msgstr "Usuń wszystkie"
msgid "Ban all"
msgstr ""
msgid "1 thread and 1 reply will be deleted."
msgstr "1 wątek i 1 odpowiedź zostaną usunięte."
#, php-format
msgid "1 thread and %d replies will be deleted."
msgstr "1 wątek i %d odpowiedzi zostaną usunięte."
#, php-format
msgid "%d threads and 1 reply will be deleted."
msgstr "%d wątków i 1 odpowiedź zostaną usunięte."
#, php-format
msgid "%1$d threads and %2$d replies will be deleted."
msgstr "%1$d wątków i %2$d odpowiedzi zostanie usuniętych."
msgid "1 IP address will be banned."
msgstr "1 adres IP zostanie zbanowany."
#, php-format
msgid "%d IP addresses will be banned."
msgstr "%d Adresy IP zostaną zbanowane."
#, php-format
msgid " A ban record already exists for %s"
msgstr ""
msgid "Only an administrator may ban an IP address."
msgstr "Tylko administrator może zablokować adres IP."
#, php-format
msgid "IP address: %s"
msgstr "Adres IP: %s"
msgid "Thread"
msgstr "Wątek"
msgid "1 reply will be deleted."
msgstr "1 odpowiedź zostanie usunięta."
#, php-format
msgid "%d replies will be deleted."
msgstr "%d odpowiedzi zostaną usunięte."
#, php-format
msgid "Belongs to %s"
msgstr ""
msgid "Un-sticky"
msgstr ""
msgid "Sticky"
msgstr ""
msgid "Return this thread to a normal state."
msgstr "Przywróć ten wątek do normalnego stanu."
msgid "Keep this thread at the top of the board."
msgstr ""
msgid "Unlock"
msgstr "Odblokuj"
msgid "Lock"
msgstr "Zablokuj"
msgid "Allow replying to this thread."
msgstr "Zezwól na odpowiadanie w tym wątku."
msgid "Disallow replying to this thread."
msgstr "Wyłączenie możliwości odpowiadania w tym wątku."
#, php-format
msgid "Moderating No.%d"
msgstr ""
msgid "Action"
msgstr ""
msgid "Delete thread"
msgstr "Usuń wątek"
msgid "Delete reply"
msgstr "Usuń odpowiedź"
msgid "Ban poster"
msgstr ""
msgid "Approve"
msgstr "Zatwierdź"
msgid "report"
msgstr "zgłoś"
msgid "reports"
msgstr "raporty"
msgid "Sorry, there doesn't appear to be a keyword with that ID."
msgstr "Przepraszamy, ale nie ma słowa kluczowego o tym identyfikatorze."
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
msgid "Hide until approved"
msgstr "Ukryj do momentu zatwierdzenia"
msgid "Delete and ban for 1 hour"
msgstr "Usuń i zbanuj na 1 godzinę"
msgid "Delete and ban for 1 day"
msgstr "Usuń i zbanuj na 1 dzień"
msgid "Delete and ban for 2 days"
msgstr "Usuń i zbanuj na 2 dni"
msgid "Delete and ban for 1 week"
msgstr "Usuń i zbanuj na 1 tydzień"
msgid "Delete and ban for 2 weeks"
msgstr "Usuń i zbanuj na 2 tygodnie"
msgid "Delete and ban for 1 month"
msgstr "Usuń i zbanuj na 1 miesiąc"
msgid "Delete and ban permanently"
msgstr "Usuń i zbanuj na stałe"
msgid "Edit"
msgstr ""
msgid "thread"
msgstr "wątek"
msgid "threads"
msgstr "wątki"
msgid "ban"
msgstr ""
msgid "bans"
msgstr ""
msgid "More Info"
msgstr "Więcej informacji"
msgid "Pending posts"
msgstr "Oczekujące posty"
msgid "Recent posts"
msgstr "Najnowsze posty"
msgid "Info"
msgstr ""
#~ msgid "Belongs to "
#~ msgstr "Należy do "
#~ msgid "Created raw post"
#~ msgstr "Utworzono nieprzetworzony post"
#~ msgid "Sorry, there is already a ban on record for that IP address."
#~ msgstr "Przepraszamy, istnieje już blokada dla tego adresu IP."
#~ msgid "Embed:"
#~ msgstr "Osadź:"
#~ msgid "File:"
#~ msgstr "Plik:"
#~ msgid "Raw Post"
#~ msgstr "Surowy post"
#~ msgid "Change password"
#~ msgstr "Zmień hasło"
#~ msgid "Tip:"
#~ msgstr "Wskazówka:"